Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Alvorlig syke mennesker får ikke tilgang til nye, godkjente medisiner – nå ser det ut til at denne ordningen lovfestes

Alvorlig syke mennesker får ikke tilgang til nye, godkjente medisiner – nå ser det ut til at denne ordningen lovfestes

Brudd på menneskerettighetene?

Publisert: 06.01.2020

Grufull ventetid for pasientene
LMF har blitt kontaktet av mor til Vilde Elise Ellefsen, en 20-åring i Bergen som har Morbus Crohn. Ingen tilgjengelige medisiner har så langt hjulpet henne og hun har haller ikke fått prøve Stelara på grunn av dagens regelverk.

Ettersom tarmen hennes ikke tåler å vente i ett helt år på ny medisin, har hun nå fått operert ut en stomi, en utlagt tynntarm. Hele tykktarmen er koblet av fordøyelsessystemet hennes slik at den skal få ligge brakk og hvile seg i det lange venteåret hun har framfor seg.

Som om det ikke var nok, ble 20-åringen raskt nødt til å re-operere to ganger i etterkant, og slitt med alvorlige plager etter operasjonene.

Operasjonssåret brukte månedsvis på å leges, og per desember 2019 er betennelsen i tykktarmen hennes fremdeles ikke under kontroll.

Ellefsens historie er dessverre langt fra enestående.
 

Du kan lese mer om Vildes historie her og her. 

Tekst: Marte Gylland Hegstad
Foto: Privat

På grunn av tungrodd byråkrati får ikke alvorlig tarmsyke tilgang til nye, godkjente medisiner. Legespesialist mener dette bryter med viktige behandlingsprinsipper.

Fredag 13. desember vurderes det om dette systemet blir fastlåst i loven - et system som gjelder for alle pasientgrupper. 

Den 28. januar 2019 ble medisinen Ustekinumab - også kalt Stelara - godkjent til bruk ved behandling av norske pasienter med moderat til alvorlig aktiv variant av tarmsykdommen Morbus Crohn. I september 2019 ble den også godkjent for ulcerøs kolitt. Dagens regelverk for innføring av nye legemidler hindrer imidlertid norske pasienter å bruke legemidlet. 

Regelverket innebærer at legene kun kan skrive ut legemidler som står oppført i de aktuelle anbudslistene. Om ingen av legemidlene i anbudslisten har effekt på pasienten kan legene likevel ikke skrive ut andre legemidler, selv om de er godkjente. Stelara er godkjent, men rakk ikke å komme med i forrige anbudsrunde.

Stelara er forøvrig godkjent og tilgjengelig for bruk i resten av Europa og USA, men først fra 1. februar 2020 vil norske pasienter med Morbus Crohn og ulcerøs kolitt få tilgang til medisinen. 

Legespesialist frustrerer
Gastroenterolog Bjørn Moum ved Oslo Universitetssykehus er frustrert over regelverket. Moum viser til at flere pasienter ikke har tilstrekkelig effekt av behandlingene som står oppført på dagens anbudsliste. I tillegg kan dagens behandling gi alvorlige bivirkninger. Likevel blir pasientene nødt til å fortsette med denne behandlingen da legene ikke har lov til å tilby noe annet enn det som står på anbudslistene.

Å skulle vente i ett til to år til neste anbudsrunde før man kan gi disse pasientene en normal livskvalitet og få dem tilbake i arbeidslivet, er ikke i tråd med Moums praksis:
– Det er fullstendig i strid med hva vi spesialister praktiserer, nemlig å gi den beste og mest effektive behandling vi kan tilby så raskt som mulig, understreker Moum.

Rigid regelverk
Også generalsekretær Mads Johansson i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) er kritisk til dagens regelverk.

– Her har vi et firkantet regelverk som skader pasientene. Jeg forstår at man som hovedregel skal følge anbudslistene. Det burde imidlertid eksistert en unntaksregel som muliggjør bruk av godkjente legemidler som ikke står på anbudslisten når de andre legemidlene er forsøkt uten ønsket effekt, eller om det er andre tungtveiende medisinske grunner for ikke å følge anbudslisten. Da har systemet en sikkerhetsventil som sikrer pasienten. Behandling bør styres etter medisinsk-faglig vurderinger, ikke bare anbudsregler, sier Johansson.

LMF ønsker også endring i anbudsreglene
LMF mener at det ikke bare bør innføres unntaksregler for bruk av godkjente legemidler som ikke står på anbudslistene, organisasjonen ser også et behov for å innføre hyppigere anbudsrunder og kortere kontraktsperioder.

– Legemidler som ikke blir godkjent innen de aktuelle anbudsfristene blir utilgjengelig for pasientene i hele ett til tre år før de kommer med i anbudet. Dette kan ha alvorlige følger for pasientene. Dersom man har anbudsprosesser hvert halvår i stedet for én gang i året eller annethvert år, vil vi ikke måtte vente like lenger før et nytt legemiddel kommer med i anbudslisten, sier Johansson. 

Stelarasaken er langt fra unik
Selv om Stelara snart kan brukes av IBD-pasienter, er utfordringene knyttet til anbudsregletmentet langt fra over.
Stelarasaken er kun ett eksempel på hvordan systemet for inntak av nye medisiner kommer til å foregå framover.

– Dette gjelder ikke bare mage- og tarmpasienter, men pasienter i alle pasientgrupper i hele Norge, poengterer Johansson.

Legemiddelindustrien skeptisk til dagens ordning
Praksisen skaper ikke bare stor frustrasjon blant pasientene og legene, også legemiddelindustrien (LMI) er skeptisk til dagens ordning.

– Dette er en situasjon skapt av en regel som ble vedtatt av Beslutningsforum den 17. desember 2018 og omhandler legemidler i priskonkurranse. Regelen sier at «deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidler fra Beslutningsforum før tilbudsfristens utløp».

– Vi mener denne regelen bidrar til et svakere terapitilbud til norske pasienter, samt dårligere konkurransevilkår i markedet. Det er uheldig da det gjør et allerede lite marked, som vi i Norge jo er, mindre attraktivt for internasjonale aktører. Men aller viktigst, så er det meget uheldig for pasienter som får et dårligere behandlingstilbud, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

Lovfestes og evalueres
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som blant annet skal ta stilling til hvilke metoder som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten. Det aktuelle systemet det siktes til er nettopp Beslutningsforum.

Helseminister Bent Høie har uttalt til TV2 at denne lovfestingen skal sikre alle pasienter lik helsehjelp.

Pasientforeningene i Norge er imidlertid overhodet ikke enig med Høie, slik systemet fungerer i dag. Kreftforeningen uttalte til TV2 at man kan stille spørsmål om hvorvidt dette er brudd på menneskerettighetene.

Lovforslaget er nå ferdig behandlet av helse- og omsorgskomiteen og avventer behandling på Stortinget fredag 13.desember.

Leder i LMI, Karita Bekkemellem, skriver i Dagens Medisin at selv om Regjeringen går inn for å lovfeste Beslutningsforum, kommer det samtidig fram at flertallet på Stortinget ønsker en evaluering av systemet. Dette er en viktig seier for alle som verdsetter pasientrettigheter, understreker Bekkemellem.

LMF vil følge med hva som skjer med saken og oppdaterer medlemmene sine.
 

Oppgitt interessekonflikt: LMF har en annonseavtale med legemiddelprodusent Janssen-Cilag.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF